Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU OŠ "Hašim Spahić"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - Općina Ilijaš
JU Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-8381/17 od 09.03.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-342/17 od 28.03.2017.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

1. Pedagog-psiholog škole, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati za radno mjesta trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole i drugim normativnim aktima Škole.
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom i brojem telefona, kandidati su obavezni dostaviti:

1.Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata:

1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
2.Uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
3.Uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
4.Uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
5.Uvjerenje o radnom stažu u JU OŠ “Hašim Spahić“ Ilijaš,
6.Uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
7. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
8. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
9. Dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
10. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
11. Pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje je izabran, ne starije od 6 mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Hašim Spahić“Ilijaš
Krajiška bb
71380 Ilijaš
(Prijava na Javni konkurs)

Tražene dokumente je potrebno dostaviti zaključno sa 07.04.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.

NAPOMENA:
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.