Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU OŠ "Kovačići"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „KOVAČIĆI„
Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31 /11, 15/13, 1/16), člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj 3/13), Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ “Kovačići“, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo od 12.08.2016. godine, Odluke o Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11-34-24649-27-3/17 od 23.2.2017. godine i Odluke o izmjeni Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11-34-24649-27-4/17 od 9.3.2017. godine, Odluke Školskog odbora JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo br: 200/17 od 4.4.2017.godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/ca informatike, 1 izvršilac , 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
2. Nastavnik/ca osnova tehnike, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
3. Nastavnik/ca fizike, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
4. Nastavnik/ca muzičke/glazbene kulture, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
5. Nastavnik/ca razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
6. Nastavnik/ca u produženom boravku, 3 izvršioca, puno radno vrijeme /40 sati sedmično/, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
7. Nastavnik/ca u produženom boravku, 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme /20 sati sedmično/, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
8. Domar škole, 1 izvršilac , puno radno vrijeme /40 sati sedmično/, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine,
9. Radnica na održavanju čistoće, 2 izvršioca, puno radno vrijeme /40 sati sedmično/, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 30.06.2017. godine
USLOVI KONKURSA
Za pozicije pod rednim brojem od 1 do 5 pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima normativima za osnovnu školu - VSS ili VŠS.
Za pozicije pod rednim brojem 6. i 7. pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu - VSS ili VŠS nastavnog smjera ili pedagog u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji škole.

Za poziciju pod rednim brojem 8. pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu „Tačka 8. Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja“ profil i nivo stručne spreme utvrđen za radno mjesto „Domar- treći stepen: stolar, bravar, moler“: tri godine radnog iskustva u struci i položen ispit za rukovaoca grijnog postrojenja.
Za poziciju pod rednim brojem 9. pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasvnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu „Tačka 8. Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja“ profil i nivo stručne spreme utvrđen za radno mjesto osmogodišnja škola - NK

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti :
Obaveznu dokumentaciju (kopije) :
- diploma o stečenoj stručnoj spremi; pod rednim brojem 9. svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
- kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona .
Dodatnu dokumentaciju:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu - pozicija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja - pozicija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini - pozicija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS broj 3/13“ ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zapaslenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahjtev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja (6.4.2017.godine do 13.4.2017.godine).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
JU OŠ „KOVAČIĆI„ Zagrebačka 22a, 71000 SARAJEVO sa naznakom „Prijava na konkurs“