Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU OŠ„Osman Nuri Hadžić“

Ul. Lava Tolstoja 6
71000 Sarajevo

Na osnovu Odluke Školskog odbora br: 01- 105 -06-1/51/ 17 od 09.03.2017 . godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-4282/17 od 20.02.2017. godine oglašava :

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. NASTAVNIK/CA RAZREDNE NASTAVE........1 izvršilac, puna nastavna norma sedmično, na određeno vrijeme od 20.03.2017. do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2017. godine

Uslovi
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pedagoškim standardima za osnovnu školu

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:
-Prijava na konkurs
- Diploma(za radna mjesta od 1i 2)
-Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto 3)
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci) ,
- Kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona

DODATNA DOKUMENTACIJA , na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa :
a.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta 1 i 2)
b.Uvjerenje / potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
c.Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom
d.Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom
e.uvjerenje/ potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f.Uvjerenje / potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, izdata u perodu od 13. do 20.03.2017. godine.
g.Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja
h.Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili predhodnoj školskoj godini
i. uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom
j. Uvjerenje / potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa
Zakonom
k. Pozitivna preporuka prethodnog poslodavca

Ljekarsko uvjerenje priložiti po izvršenom prijemu.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom blagovremeno dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika ili lično svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave , neće se razmatrati .
Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju , traženu konkursom.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom , a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Napomena : Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u kopijama koje ne moraju biti ovjerene, jer se ista , nakon okončanja javnog konkursa neće vraćati .
Sa najviše rangiranim kandidatima , komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika , obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti . O mjestu i vremenu provjere , kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe istoj , gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri. Krajnji rok za prijavu je 20.03 .2017. godine
Konkurs je objavljen u „Dnevnom avazu“ 13.03.2017.godine.