Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Osnovna škola "Edhem Mulabdić"

Bosna Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo
JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Sarajevo
Ul. Konak br. 1 71 000 S a r a j e v o
Tel. 033/236-044

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:23/17 i 33/17), čl. 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-6-1/17 od 12.10.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 01-230-1/17 od 21.09.2017. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/ca arapskog jezika, 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2018. godine do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2018. godine;
2. Nastavnik/ca islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.01.2018. godine do 31.08.2018. godine;
3. Nastavnik/ca muzičke kulture, 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično (11 časova+hor+orkestar), na određeno vrijeme od 01.01.2018. godine do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2018. godine;
4. Nastavnik/ca razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 01.01.2018. godine do 31.08.2018. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo i normativnim aktima škole.

Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti (kopije):
a) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko – invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca)
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Kandidati koji budu izabrani po javnom konkursu dužni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od nadležne općinske službe.
Prijave kandidata koji ne dostave dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednim, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje dostave urednu i validnu dokumentaciju.

DOSTAVA PRIJAVE
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu škole sa naznakom – „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno do 14.11.2017. godine.

NAPOMENA:
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana od dana okončanja konkursne procedure, a najdalje do 29.12.2017. godine.