Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Osnovna škola "Meša Selimović"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kantona Sarajevo
Općina Novi Grad Sarajevo
JU OŠ „Meša Selimović“
Geteova 16

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 01 – 754/17 od 28.11.2017.godine raspisuje se:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/nastavnica informatike ............. 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2018. godine;

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje.

Uz prijavu na konkurs kandidati/kandidatkinje trebaju blagovremeno dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju:
-.svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom za koju poziciju se konkuriše,
- diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa,
- i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizacijini sistematizaciji radnih mjesta
Dodatnu dokumentaciju:

- uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko invalidsko osiguranje
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrde o radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima , te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ( ne starija od tri mjeseca)
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnog zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnikau predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini , a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/opštinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja , člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branitelja kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na području Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci). Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezeni su da, poder rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/opštinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci)
- potvrdu o autorstvu /koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169 i 170 Zakona o upravnom postupku FBiH

Prijava kandidata, koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ,će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:
JU OŠ „Meša Selimović“, Geteova 16, 71000 Sarajevo (prijava na konkurs).

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama u PETAK, 1.12.2017. godine.
Konkurs je otvoren do 13.12.2017. godine.