Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

Na osnovu članova 112. stav 4. i 133. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/10), člana 207. Pravila Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, člana 3. stav 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/13), člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, člana 198. Pravilnika o radu JU Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu, Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-830/17 od 25.01.2017. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-225/17 od 08.02.2017. godine, JU Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM IZVRŠITELJA NA UPRAŽNJENE POSLOVE U PRVOJ BOŠNJAČKOJ GIMNAZIJI U SARAJEVU NA ODREĐENO VRIJEME

1. Nastavnik/ca za predmet Njemački jezik, 1 izvršilac, 23 (dvadesettri) časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 30.06.2017. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnazije Kantona Sarajevo i normantivnim aktima JU Prvea bošnjačka gimnazija u Sarajevu, i to:

- završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje drugi ciklus Bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja
- položen stručni ispit
- aktivno znanje engleskog jezika, koje obezbjeđuje kvalitetnu realizaciju nastave, primjenu odgovarajuće metodike i stručne literature, najmanje B2 nivo
- poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:

a) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
d) dokaz o traženom nivou znanja engleskog jezika
e) dokaz o poznavanju rada na računaru
f) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
e) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
g) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u posljednje dvije godine,
h) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
i) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
j) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/13).

Prijavu sa dokazima kandidati dostavljaju preporučeno poštom na adresu Gimnazije: Petrakijina 22, 71 000 Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs - ne otvaraj."

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ (od 13.02. do 21.02.2017. godine).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, neće se uzeti u razmatranje.

Nakon pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci te obaveznu i dodatnu dokumentaciju originalu ili ovjerenu kopiju od strane nadležne općinske službe. U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka imenovanja, pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.