Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Prva osnovna škola

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ - ILIDŽA – Mala aleja br. 15
Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:10/04,21/06; 26/08: 31/11: 15/13 i 1/16“) člana 85. Pravila Prve osnovne škole - Ilidža, člana 10. Pravilnika o radu Prve osnovne škole Ilidža,člana 3 i 14 Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 3/13“) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zapaslenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo broj:11-02-25383/16 od 12.08.2016. i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-596/17 od 25.01.2017. godine, Odluke Školskog odbora
o poništenju dijela konkursa broj: 38-7/17 od 05.01.2017.god. i Odluke Školskog odbora o raspisivanju broj:
38-90/17 od 08.02.2017.g.
OBJAVLJUJE:
I PONIŠTAVA SE DIO KONKURSA
Poništava se dio konkursa objavljenog 18.08.2016. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 9.

„Domar“ – 1 izvršilac , puno radno vrijeme , 40 sati sedmično, na određeno vrijeme
od 01.09.2016. god. do 31.08.2017. god.

II R A S P I S U J E S E

J A V N I K O N K U R S
za prijem zaposlenika na upražnjena radna mjesta
Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini za:
1. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 20 časova
nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.02.2017. do 30.06.2017. godine.
2. Domar - 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 28.02.2017. do 31.08.2017. godine.
Za poziciju pod rednim brojem 1 pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu VSS ili VŠS stručna sprema.
Za poziciju pod rednim brojem 2 pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu za zasvnivanje radnog
odnosa kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu
školu „Tačka 8 Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja“ profil i nivo stručne spreme utvrđen za radno mjesto „Domar- treći stepen: stolar, bravar, moler“:
Kandidati trebaju dostaviti :

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) prijavu na konkurs sa kratkom biografijom adresom stanovanja i brojem telefona
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom
c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja
stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona
Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje
posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u
skladu sa Zakonom i članom 12.Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim
ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama
na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS 3/13“).
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim
ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine KS broj 3/13“ ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika sa kriterijima za prijem zapaslenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru zaposlenika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju koje nije starije od 6 mjeseci, te obavezno i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi
da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste
u skladu sa članom 17 stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs slati na adresu: JU Prva osnovna škola - Ilidža Mala aleja br. 15. 71210 ILIDŽA sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.
Nepotpune , neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahjtev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno od 10.02.2017. godine do 17.02.2017. godine.