Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SARAJEVO
Safeta Zajke br.2
Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/17), te Odluke Školskog odbora, a u skladu sa Saglasnosću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-17-1/18, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019.godini za:

1. nastavnik/nastavnica matematike... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na
neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine;
2. nastavnik/nastavnica matematike... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
3. nastavnik/nastavnica engleskog jezika... 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično,
na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. nastavnik/nastavnica hemije... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
5. nastavnik/nastavnica historije... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na
određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
6. nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave – laboratorijski rad smjer računarstvo i
informatika, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od
01.09.2018. godine;
7. nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave - laboratorijski rad smjer elektronika i
automatika... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno
vrijeme od 01.09.2018. godine;
8. Nastavnik/nastavnica stručno teorijske nastave - laboratorujski rad za zanimanje
elektrotehničar RTV tehnike... 1 izvršilac, 24 ćasa nastavne norme sedmično, na određeno
vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
9. nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave - smjer elektrotehnika - elektronika i
automatika... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od
01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
10. nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave – smjer telekomunikacije... 1 izvršilac, 9
časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do
31.08.2019. godine;
11.nastavnik/nastavnica engleskog jezika... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično,
na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
12. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na
određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnice sa bolovanja najkasnije do
31.08.2019. godine;

USLOVI:

Pored općih uslova predviđenih za zasnivanje radnog odnosa, kandidati za pozicije 1-11 treba da ispunjavaju i posebne uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativnim aktima škole, i to:
Redni broj 1 i 2
Profesor matematike, diplomirani matematičar-informatičar, magistar matematike, magistar primjenjene matematike/ II ciklus bolonjskog procesa
Redni broj 3
Profesor Engleskog jezika/ II ciklus bolonjskog procesa
Redni broj 4
Profesor hemije ili profesor biologije i hemije / II ciklus bolonjskog procesa

Redni broj 5
Profesor historije/ II ciklus bolonjskog procesa
Redni broj 6
Diplomirani inženjer elektrotehnike/ II ciklus bolonjskog procesa smjer računarstvo i informatika
Redni broj 7
Diplomirani inženjer elektrotehnike/II ciklus bolonjskog procesa smjer elektronika i
automatika
Redni broj 8
Diplomirani inženjer elektrotehnike / II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa smjer telekomunikacije, inženjer elektrotehnike smjer telekominikacije ili elektroničar majstor za RTV uređaje V stepen sa majmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Redni broj 9
Diplomirani inženjer elektrotehnike/ II ciklus bolonjskog procesa smjer elektronika i
automatika
Redni broj 10
Diplomirani inženjer elektrotehnike/II ciklus bolonjskog procesa smjer telekomunikacije
Redni broj 11
Profesor Engleskog jezika/ II ciklus bolonjskog procesa
Redni broj 12
završena osnovna škola, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs, obavezni su blagovremeno dostaviti slijedeću dokumntaciju:
1. Obavezna dokumentacija:
svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
izvod iz matične knjige rođenih i
uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatna dokumentacija:
uvjerenje / potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora / nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca- branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima dostaviti putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs za poziciju broj:__/ne otvarati-otvara Komisija“.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja tj. od 12.08. do 20.08.2018.godine.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.