Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a uvezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17), člana 161. Pravila JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:
11-34-27751-15-1/18 od 07. 08. 2018. godine, Odluke Školskog odbora broj: 01-1-712 od 10. 08. 2018. godine, JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1) Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti..... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. do 31. 08. 2019. godine;
2) Nastavnik/nastavnica engleskog jezika,..... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
3) Nastavnik/nastavnica sporta/tjelesnog i zdravstvenog odgoja ..... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
4) Nastavnik/nastavnica historije ..... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
5) Nastavnik/nastavnica kulture religije ..... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
6) Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke ..... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
7) Nastavnik/nastavnica hemije ..... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
8) Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave - mašinska struka – mašinske konstrukcije..... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31. 08. 2019. godine;
9) Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave – mašinska struka - mašinske konstrukcije......1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine;
10) Nastavnik/nastavnica praktične nastave – mašinske struke ...... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine;
11) Nastavnik/ca stručno teorijska nastava – mašinska struka – smjer proizvodni..... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
12) Nastavnik/nastavnica matematike ..... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do povratka radnice sa bolovanja, najkasnije do 31. 12. 2018. godine;
13) Nastavnik/nastavnica informatike .....1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do povratka radnice sa bolovanja, najkasnije do 31. 12. 2018. godine;
14) Nastavnik/nastavnica informatike ..... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine;
15) Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja/demokratija i ljudska prava .... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09.2018. godine do 31. 08. 2019. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za nastavnike propisane Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku, odnosno za tehničke i srodne škole, Revidiranim nastavnim programom za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, odnosno Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona i normativnim aktima Škole i to: završen odgovarajući fakultet - VII stepen ili završen najmanje II (drugi) ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.

Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije i to:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom) tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju prilože na Javni konkurs,
b) Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Javnog konkursa),
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d)potvrda o vremenu navedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e)Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f)rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g)rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalnog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h)Osobe koje imaju status naveden u članu 10. Stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjiih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i)Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98 u 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po javnom konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Po konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“ (od 12. 08. do 20. 08. 2018. godine) i isti će biti objavljen na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično u Sekreterijat škole ili slati putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 8, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.

Javni konkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja i objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 12. 08. 2018. godine i krajnji datum dostavljanja prijava je 20. 08. 2018. godine.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev kandidata putem protokola Škole, u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure. Dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 033/275-621.