Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja medicinska škola JEZERO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

Na osnovu člana 133, a u vezi sa članom 112. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10 i 1/16), člana 157. Pravila JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, članova 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13 i 33/16), uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-13-1/2017 od 04.08.2017. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, broj: 01-1-902/2017 od 07.07.2017. godine, r a s p i s u j e s e

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini

1. Nastavnik/nastavnica latinskog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

2. Nastavnik/nastavnica informatike ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

3. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018. godine,

4. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

5. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

6. Nastavnik/nastavnica biologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

7. Nastavnik/nastavnica hemije ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

8. Nastavnik/nastavnica fizike ... 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

9. Nastavnik/nastavnica matematike ... 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,
10. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

11. Nastavnik/nastavnica kulture religija ... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

12. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke ... 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

13. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Mikrobiologija i parazitologija, Zarazne bolesti, Psihijatrija) ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

14. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Pedijatrija, Akušerstvo) ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

15. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Urgentna medicina, Patologija, Interne bolesti) ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

16. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Kineziterapija, Kineziologija, Njega i rehabilitiranje, Manuelna masaža) ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

17. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Ginekologija, Gerijatrija, Neuropsihijatrija) ... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

18. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta – praktična nastava (Njega bolesnika, Psihijatrija) ... 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine,

19. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Anatomija i fiziologija čovjeka, Dječija hirurgija, Neurologija) ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

20. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Farmakologija) ... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

21. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta – praktična nastava (Dječija hirurgija) ...
1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

22. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta – praktična nastava (Njega bolesnika, Ginekologija, Akušerstvo) ... 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

23. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta – praksa (Mikrobiologija i parazitologija)
... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine,

24. Radnik/radnica u tehničko – higijenskoj službi – domar ... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to:

Za pozicije pod rednim brojem od 1 do 23:

• VSS – VII stepen stručne spreme odgovarajućeg fakulteta, odnosno I (Prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (Drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim trećim cikusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.

Za poziciju pod rednim brojem 24:

• VKV-V stepen, SSS-IV stepen, KV-radnik, stolar, elektroinstalater, električar, 1 godina radnog iskustva, probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Položen ispit protiv požarne zaštite.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i naznakom broja radnog mjesta na koje konkurišu, kandidati su obavezni dostaviti:

1. Odgovarajuću diplomu/svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju za bodovanje:
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostavrenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
• uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
• rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
• rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u prethodnoj ili tekućoj školskoj godini,
• uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
• dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
• pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisanu su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13 i 33/16).

Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat dostavio dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Škole ili putem pošte (preporučeno) na adresu: JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, ul. Patriotske lige 67a, sa naznakom „Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ne budu izabrani po ovom konkursu svoju dokumentaciju preuzimaju lično, isključivo putem protokola Škole.

Javni konkurs je objavljen dana 17.08.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.