Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Na osnovu člana 123. Stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:23/17), saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Broj:11-34-24110-2-1-7/17 od 11.08.2017.godine i odluke Školskog odbora Broj:01-1-1791-1/17 od 27.07.2017.godine, a u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:3/13 i 33/16) direktor škole raspisuje :

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini

a) nastavnik/nastavnica Matematike,
1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine

b) nastavnik /nastavnica Fizike,
1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

c) nastavnik /nastavnica Historije,
1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

d) nastavnik/nastavnica Biologije,
1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

e) nastavnik/nastavnica Islamske vjeronauke,
1 izvršilac - 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

f) nastavnik/nastavnica Islamske vjeronauke,
1 izvršilac - 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2018.godine

g) nastavnik/nastavnica Kulture religija,
1 izvršilac - 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

h) nastavnik/nastavnica Engleskog jezika i književnosti,
1 izvršilac - 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

i) nastavnik/nastavnica Sociologije,
1 izvršilac - 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

j) radnik/radnica- Koordinator praktične nastave za poljoprivredu i veterinu
1 izvršilac -40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

k) nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za veterinu,
1 izvršilac -22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

l) nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za poljoprivredu
1 izvršilac -22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

m) nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za zanimanje kozmetički tehničar (kozmetologija),
1 izvršilac -10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

n) nastavnik/nastavnica Praktične nastave za zanimanje frizer (pola norme), koordinator praktične nastave za frizere i kozmetičare (pola norme),
1 izvršilac - puno radno vrijeme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine

o) radnik/radnica u administrativno-finansijskoj službi – administrativni radnik,
1 izvršilac -40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine

p) radnik/radnica domar
1 izvršilac -40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine

___________________________________________________________________________
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:

za pozicije: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m)
-završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta,
-završen II odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.

Za pozicije: e) i f)
-obavezno posjedovanje pismene saglasnosti nadležnog organa Islamske zajednice -Ured muftije

Za poziciju: j)
- IV stepen stručne spreme i 1 (jedna) godina iskustva u odgojno – obrazovnom procesu-završeno obrazovanje za stručno zvanje poljoprivredni ili veterinarski tehničar radi mogućnosti organizovanja praktične nastave za učenike i upravljanja učeničkim poljoprivrednim dobrom.

Za poziciju: k)
-VSS, - završen Veterinarski fakultet

Za poziciju: l)
-VSS - završen Poljoprivredni fakultet (opći smjer)
Za poziciju: m)
-VSS - Doktor medicine

Za poziciju: n)
- V stepen- majstor - frizer-vlasuljar

Za poziciju: o)
- SSS

Za poziciju: p)
- SSS, električar

___________________________________________________________________________

Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (adresom stanovanja i kontakt telefonom), te sa dokazom o ispunjavanju uslova iz konkursa (obavezna i dodatna dokumentacija):
(1) Pod obaveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
a) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
d) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
(2) Pod dodatnom dokumentacijom podrazumijeva se:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata, u skladu sa članom 12. ovog pravilnika,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

dostaviti na adresu:

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, ul.Hamdija Kreševljaković br:55, Sarajevo
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:3/13, 33/16), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj:11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine, Instrukcijom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (primjena člana 8. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo) broj:11/04-38-sl.-1/13 od 16.08.2013.godine i Tumačenjem Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj:11/04-02-sl./15 od 13.11.2015.godine koje je dostavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.

Po konačnosti i pravosnažnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci te obaveznu i dodatnu dokumentaciju iz člana 14. navedenog Pravilnika u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang –liste u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Škola će u pisanom obliku obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu obavljanja provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i o tome da kandidati koji ne pristupe istoj gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Škola će u obavještenju o rezultatima konkursa obavijestiti kandidata koji nije izabran o mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije koju je dostavio uz prijavu na konkurs.
konkurs je objavjen u dnevnim novinama Oslobođenje 16.8.2017. godine.