Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Sarajevo

Kanton Sarajevo
JU Srednja tehnička škola grafičkih
tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža
Ul. Emira Bogunića Čarlija br. 2.
71210 Ilidža

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10) i člana 161. Pravila JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža , uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-24/17 od 17. 07. 2017. godine i odluke Školskog odbora broj: 06-49-1-1110/2017 od 14. 8. 2017. godine raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine
2. 2. Nastavnik/nastavnica biologije, 1 izvršilalc, 8 časova nastavne norme sedmično,na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31. 08.2018. godine
3. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09.2017. godine do 31. 08.2018. godine
4. Nastavnik/nastavnica tehnologija s praktičnom nastavom, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09.2017. godine do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31. 08. 2018. godine
5. Nastavnik/nastavnica elekrotehnike sa automatikom, 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine
6. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do 31. 08. 2018. godine
7. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave, 1 izvršilac 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09 2017. godine, do 31. 08.2018. godine
8. Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 12. 2017. godine .
9. Stručni saradnik/saradnica na poslovima pedagoga škole, 1 izvršilac, 40 sati nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01. 09. 2017. godine.
UVJETI
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
Za pozicije od 1 -9 završen odgovarajući fakultet – VII stepen ili završen najmanje II (drugi) ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

a) odgovarajuću diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
d) biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i članova njihovih porodica
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13 i 33/16)

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.

U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Zadnji dan prijave po ovom konkursu je 24. 8. 2017. godine.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje dana 16. 8. 2017. godine

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža., ul. Emira Bogunića Čarlija br. 2 71210 Ilidža, sa naznakom /Prijava na javni konkurs /ne otvarati-otvara komisija/ ili lično na protokol škole u vremenu od 9,00 do14,00 sati.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole.