Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JU Srednja tehnička škola grafičkih
tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), člana 161. Pravila JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolsim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27751-26/18 od 11. 07. 2018.godine , Odluke Školskog odbora broj:06-49-1-1143/2018 od 30. 7. 2018. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. nastavnik/nastavnica engleskog jezika .... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

2. nastavnik/nastavnica biologije.... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

3. nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke .... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

4. nastavnik/nastavnica tehnologije s praktičnom nastavom .... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do 01. 09. 2018. godine do povratka radnika sa sunkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2019. godine

5. nastavnik/nastavnica elektrotehnike sa automatikom .... 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

6. nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja .... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09.2018.godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, najkasnije do 31. 08.2019. godine.

7. nastavnik/nastavnica grafičke tehnologije.... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

8. nastavnik/nastavnica grafičkih materijala.... 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

9. nastavnik/nastavnica e-poslovanja .... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

10. nastavnik/nastavnica tehnologije s praktičnom nastavom.... 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2019. godine

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole odnosno škole za stručno obrazovanje i obuku,Revidiranim nastavnim programom za općeobrazovne predmete za srednje škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:
Završeni odgovarajući fakulteti VII stepen ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisana pisana prijava n akonkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) , od dana objavljivanja konkursa
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
b) potvrde o ostvareno radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenjeo položenom stručnom ispitu
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručni saradnika u predškolskim ustanovama, osnovim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalanog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika radnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zasluženog lica u odbrambeno-oslobodilačkom radu sa područja Kantona sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH, obavezune su poed rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevou posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstrvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku F BiH 2/98 i 48/99.).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji j eprimljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosit Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, usvjeti način bodovanja i izbor kandiedata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovni i srednjim školama kao Javnim ustanovama na paodručju Kantona sarajevo („Službene novine Kantona sarajevo“ broj:35/17).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža,
Ulica Emira Bogunića Čarlija br. 2, 71210 Ilidža
Sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju_____/ ne otvarati-otvara Komisija“
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 08. 08. 2018. godine i krajnji datum dostavljanja prijave je 16. 08.2018. godine.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 15 dana.