Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Na temelju odredbi člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/10) i člana 106. Pravila Škole, te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 02-175/17 od 13.02.2017. godine, a u skladu sa Saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-726/17 od 25.01.2017. godine, Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 28.02.2017.godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2017. godine;
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole , normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima
Škole i to:
- za ovo radno mjesto –završen odgovaraući fakultet VII stepen stručne spreme ili najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti kraću biografiju, te kopije sljedećih dokumenata:
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
-diploma o završenom odgovarajućem fakultetu/školi.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon
sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon
sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje
Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za
obavljanje posla koji se traži konkursom,
- dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih
porodica,
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, te orginale ili ovjerene kopije od strane nadležne općinske službe dokumentacije dostavljene u konkursnoj proceduri.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ dana od dana objavljivanja, odnosno do 23.02.2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo, ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom ''Za Javni konkurs'' ili predati lično u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati.

Priložena dokumenta, nakon završene konkursne procedure, u roku od 15 (petnaest) dana mogu se preuzeti u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.