Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13), i člana 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i člana 161. Pravila škole, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-14-3/17 od 17.08.2017. godine, na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove „Srednja zubotehnička škola“ Sarajevo broj 1814/16, raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini za

a) Nastavnik/nastavnica MATEMATIKE ... 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine, do 31.08.2018. godine
b) Nastavnik/nastavnica INFORMATIKE... 1 izvršilac, 16 časova inastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine, do 31.08.2018. godine
c) Nastavnik/nastavnica ISLAMSKE VJERONAUKE... 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine, do 31.08.2018. godine
d) Nastavnik/nastavnica PROTETIKE-PRAKSA... 1 izvršilac, 26 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine
e) Nastavnik/nastavnica MEDICINSKE GRUPE PREDMETA-PRAKSA (NJEGA BOLESNIKA, INTERNE BOLESTI, MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA), 1 izvršilac, 17 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine, do 31.08.2018.godine
f) Radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- DOMAR ...1 izvršilac, 40 sati sedmično na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine
g) REFERENT ZA PLAN I ANALIZU, 1 izvršilac, 40 sati sedmično na neodređeno vrijeme od 01.09.2017. godine
h) Stručni saradnik - ŠKOLSKI PEDAGOG... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do povratka zaposlenice sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2018. godine
i) Nastavnik/nastavnica LATINSKOG JEZIKA... 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine, do 31.08.2018.godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
• odgovarajuća diploma/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
• za radno mjesto pod tačkom f.) radnik/radnica u tehničko-higijenskoj službi- domar dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu rukovaoca kotlovskih postrojenja.
• za radno mjesto pod tačkom g.) referent za plan i analizu potreban je završen Ekonomski fakultet-VII stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu, odnosno završen II ciklus Bolonjskog sistema studiranja kao i radno iskustvo na ovim poslovima

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
• uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
• rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
• rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
• uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
• dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
• pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo broj: 11-02-25383/16 od 12.08.2016.godine.

Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično putem protokola škole od 09:00 do 14.00 sati, adresa Čekaluša 84, 71000 Sarajevo, sa naznakom – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u roku od 15 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen 18.08.2017. godine u dnevnom listu Dnevni avaz.