Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednjoškolski centar Vogošća

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Vogošća
Javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća

Na osnovu članova 123. stav 4. i 143. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-30-4/87 od 15.01.2018.godine, Odluke Školskog odbora, broj: 236/2018 od 06.02.2018. godine, JU Srednjoškolski centar Vogošća r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

Za slijedeća radna mjesta:

1. Nastavnik/ica bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2018.godine

2.Nastavnik/ica mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično,na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije direktora, a najduže do 31.08.2018.godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa,predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole i to VSS – VII stepen stručne spreme ili bakalaureat/bachelor odgovarajuće stručne spreme po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja u trajanju 4 studijske godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova .
Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata ( adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkurišu i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti :
a) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačnom naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog borca kao zaslužnog lica u odbranbeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora, pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:35/17).
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ (objava 07.02.2018.-15.02.2018. godine).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol škole ili poslati putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Srednjoškolski centar Vogošća, Jošanička br.119, Vogošća, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev kandidata putem protokola Škole.