Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Željeznički školski centar

ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
S A R A J E V O

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10 i 1/16) i člana 179. Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-22/17 od 17. 07. 2017. godine, Školski odbor Željezničkog školslog centra Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2017/2018. godini za:

1) Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave saobraćajne struke – željeznički saobraćaj, položen stručni ispit na željeznici po Pravilniku 646 – 1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
2) Nastavnik/ca stručno-teoretske i praktične nastave saobraćajne struke za zanimanje tehničar željezničkog saobraćaja i tehničar za logistiku i špediciju, položen stručni ispit na željeznici po Pravilniku 646 – 1 izvršilac, 23 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
3) Nastavnik/ca stručno-teoretske i praktične nastave elektrotehničke struke, odsjek telekomunikacije – 1 izvršilac, 23 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
4) Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave elektrotehničke struke, odsjek automatika i elektronika – 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
5) Nastavnik/ca fizike – 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
6) Prof. hemije, odnosno hemije sa elektrotehničkim materijalima – 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
7) Nastavnik/ca historije – 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;
8) Nastavnik/ca matematike – 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka profesorice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2018. godine;
9) Nastavnik/ca islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine;

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to: završeni odgovarajući fakulteti - VII stepen ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i po mogućnosti e-mail adresom kandidati trebaju dostaviti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) Odgovarajuću diplomu,
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

2. Dodatna dokumentacija:
a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
d) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja spreme i profila koji se traže konkursom,
e) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) Uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
i) Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
j) Pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 03/13 i 33/16).
Nakon pravosnažnosti i konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na javni konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je dužan zaključiti ugovor o radu sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) Pravilnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, zaključno sa petkom 18.8.2017. godine.
Prijave sa traženom dokumentacijom, poštom ili putem protokola Škole u vremenu od 08:00 do 12:00 sati, dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti na adresu: Željeznički školski centar Sarajevo 71100 Sarajevo, ul. Ložionička br. 8., sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj:... /ne otvarati-otvara komisija“.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.

Napomena: Konkurs je objavljen u „Oslobođenju“ dana 10.08.2017. godine.