Javni konkurs za prijem zaposlenika u JU Željeznički školski centar Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-22-1/18 od 26.07.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU Željeznički školski centar Sarajevo broj: 06-904/18 od 03.08.2018. godine raspisuje se
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnik/nastavnica fizike – 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnik/nastavnica hemije - 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnik/nastavnica matematike - 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnik/nastavnica historije - 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
5. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke - 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
6. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave i laboratorijskog rada-smjer telekomunikacije – 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine;
7. Nastavnik/ nastavnica stručno-teorijske i praktične nastave saobraćajne struke za zanimanje tehničar željezničkog saobraćaja i tehničar za logistiku i špediciju, položen stručni ispit na željeznici po Pravilniku 646 – 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
8. Nastavnik/ nastavnica stručno-teorijske i praktične nastave saobraćajne struke za zanimanje tehničar željezničkog saobraćaja i tehničar za logistiku i špediciju, položen stručni ispit na željeznici po Pravilniku 646 – 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
9. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
10. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine;
11. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine
12. Sekretar, 1 izvršilac, 40 sati rada sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to: završeni odgovarajući fakulteti - VII stepen ili završen najmanje II ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom, dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezni su pored Rješenja /uvjerenja kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i Uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu: JU Željeznički školski centar Sarajevo, Ulica Ložionička br. 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Za Javni konkurs”.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, i krajnji rok za prijavu je 15.08.2018. godine.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se, na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 07.08.2018. godine.