Javni konkursi za prijem uposlenika u JU Treća gimnazija

JU TREĆA GIMNAZIJA SARAJEVO
Vilsonovo šetalište 16
71000 SARAJEVO

Na osnovu člana 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine KantonaSarajevo″ br. 23/10 i 1/16), člana 177. Pravila JU Treća gimnazija Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-3-1/17 od 16.08.2017. godine, Školski odbor, na osnovu Odluke broj:01-1-452/17 od 23.08.2017. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018.godini

1. nastavnik/ica bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti........................................... 1 izvršilac,
18 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine.
2. nastavnik/ica bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti............................................1 izvršilac,
18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine,do povratka radnice
sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
3. nastavnik/ica bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti........................................... 1 izvršilac,
4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018. godine;
4. nastavnik/ica francuskog jezika i književnosti.......................................................................... 1 izvršilac,
10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2017.godine do
31.08.2018.godine;
5. nastavnik/ica matematike....................................................................................................... 1 izvršilac,
19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do povratka
pomoćnice direktora sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
6. nastavnik/ica građanskog obrazovanja/ demokratija i ljudska prava ............................. ...1 izvršilac,
8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do povratka
direktorice sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
7. nastavnik/ica biologije.............................................................................................................1 izvršilac,
4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine;
8. nastavnik/ica informatike.......................................................................................................1 izvršilac,
10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine;
9. nastavnik/ica engleskog jezika i književnosti..........................................................................1 izvršilac,
19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2017.godine do povratka radnice
sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
10. radnik na poslovima domara škole..........................................................................1 izvršilac,
puno radno vrijeme , 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2017.godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju , Nastavnim planom i programom za Gimnaziju, Pedagoškim standardima i normativima za Gimnaziju i Pravilnikom o radu i sistematizacijom radnih mjesta i to:
završen odgovarajući fakultet ili završen najmanje II (drugi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, i položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad,
a za poziciju pod rednim brojem 5. nastavnik/ica matematike, završen VII stepen stručne spreme, kao i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, II (drugim), odnosno III (trećim) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera (teorijski,nastavni ili smjer primjenjene matematike) i stečenim stručnim zvanjem: profesor matematike, diplomirani matematičar-informatičar, magistar matematike, magistar primjenjene matematike i položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad,
i za poziciju pod rednim brojem 10, radnik na poslovima domara škole : završena SSS ili VKV ili KV radnik mašinske, metalske, građevinske ili elektro struke i najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1.Obaveznu dokumentaciju:
• Odgovarajuću diplomu o stečenoj stručnoj spremi
• izvod iz matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
• prijava na konkurs sa kraćom biografijom sa adresom stanovanja , brojem telefona i po mogućnosti e-mail adresom

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i:
2. Dodatnu dokumentaciju:

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno-odgojni rad
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje;
• uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
• rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
• rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
• uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
• dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica,
• pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kandidati su obavezni u prijavi navesti za koju poziciju konkurišu!
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su P r a v i l n i k o m sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene Novine Kantona Sarajevo“, br. 03/13 i 33/16).

Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnost od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang liste, u skladu sa članom 17.stav (4)i (5) navedenog Pravilnika.

Javni Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (od 24.08.2017.godine do 31.08.2017. god.)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: JU Treća gimnazija Sarajevo, Vilsonovo šetalište 16, 71000 Sarajevo, sa naznakom –„ Prijava na javni konkurs za poziciju...broj:..“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev , putem protokola škole.