Konkurs sa ispravkom dijela konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama - Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o ispunjenosti uvjeta za realizaciju programa obrazovanja odraslih – Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, broj: 11/04-38-26121-2/19 od 26. 8. 2019. godine, Rješenja o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 11/04-38-7064-5/18 od 30. 4. 2019. godine, a na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15), te Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1301/19 od 12. 9. 2019. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje
KONKURS
za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama
I
Konkursom je predviđen upis za 50 polaznika koji ispunjavaju predviđene uvjete.
Prednost pri rangiranju imat će kandidati koji imaju:
- viši prosjek ocjena iz pedagoško-psihološke i metodičke grupe predmeta na I ciklusu studija, 240 ECTS bodova.
- radno iskustvo u predškolskim i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama (ukoliko ga imaju),
- pripadnost boračkoj populaciji prema članu 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/2012, prečišćeni tekst, 26/2014, 46/2017 i 18/2019),
- viši stepen motiviranosti za rad u predškolskim ustanovama (intervju sa kandidatima).
Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje".
Nakon zatvaranja Konkursa obavit će se intervju sa kandidatima u roku od 5 dana.
Kandidati koji ne budu primljeni na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, na koji su konkurisali, imaju pravo prigovora dekanu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 5 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Program traje ukupno 15 sedmica. Realizirat će se kroz predavanja, vježbe, metodičku i samostalnu profesionalnu praksu, definirano navedenim programom.
Uvjeti završavanja programa :
- ispunjenje teorijskih i praktičnih zadataka i položeni završni ispiti iz predviđenih predmeta.
Po završetku Neformalnog programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama kandidat dobija certifikat pod nazivom: „Certificirani stručnjak sa stečenim kompetencijama u području predškolskog odgoja i obrazovanja“.
Završen program predstavlja prijelazno rješenje do donošenja programa za prekvalifikaciju učitelja za rad u predškolskim ustanovama, a čiji je preduvjet uspješno savladan ovaj program i stečen certifikat ovim programom.
Program finansira Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.
Uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju sljedeće:
- Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi (potpisanu)
- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi – studij razredne nastave, (bachelor, magistar, profesor / s najmanje 240 ECTS bodova)
- Dodatak diplomi – original ili ovjerena kopija
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
- Motivaciono pismo (u elektronskoj i printanoj formi)
- Potvrda o mjestu prebivalištaravišta – CIPS
Konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave Konkursa.

Konkurs je objavljen dana 14. 9. 2019. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", na web-stranici Univerziteta u Sarajevu – www.unsa.ba i na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – www.pf.unsa.ba.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predviđenom konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:
Pedagoški fakultet Sarajevo, Sekretarijat, sa naznakom „Prijava za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ – NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA",Skenderija 72, 71 000 Sarajevo.
Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj tel.: +387 33 20 45 49.

Na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1386/19 od 26. 9. 2019. god. te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-38-26121-2/19 od 27.9. 2019. godine na Ispravku dijela konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama,
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu vrši

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama.

U tekstu konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, objavljenog 14. 9. 2019. god. u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, dodaju se dijelovi teksta:
„Pravo prijave na navedeni konkurs imaju bachelori i profesori razredne nastave koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo' kao i bachelori i profesori razredne nastave koji su zaposleni a koji će samostalno finansirati pohađanje ovog programa. Kandidatima koji su na evidenciji nezaposlenih osoba pohađanje programa sufinansira 'Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo', dok zaposlene osobe samostalno snose troškove navedene edukacije.“
U dijelu teksta u prednostima pri rangiranju dodaje se: „- koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo'“.
U dijelu teksta o finansiranju Programa mijenja se riječ „finansira“ u „sufinansiraju“ i glasi:
Program sufinansiraju Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.
U dijelu teksta o potrebnoj dokumentaciji uz uvjet: „- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ dodaje se - „(za kandidate koje sufinansira Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo“; dodaju se: „- Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko ga imaju) i
- Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji“

Konkurs u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke. Sve pristigle prijave do objave ove ispravke bit će uzete u razmatranje.
Tekst Ispravke dijela teksta navedenog konkursa je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 30. 9. 2019. god. i na web-stranicama: www.pf.unsa.ba, www.mon.ks.gov.ba