Obavijest o poništenju i ponovnoj objavi Javnog konkursa za prijem zaposlenika u JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17) i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-955/2018 od 09.08.2018. godine, JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo

objavljuje

P O N I Š T E NJ E J A V N O G K O N K U R S A

objavljenog dana 02.08.2018. godine na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i u dnevnom listu „Oslobođenje“, a za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini.

I objavljuje:

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-12-1/18 od 26.07.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, broj: 01-1-955/2018 od 09.08.2018. godine,

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnik/nastavnica latinskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

2. Nastavnik/nastavnica informatike, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

3. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

4. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

5. Nastavnik/nastavnica kulture religija, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

6. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

7. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (stručno – teorijska nastava: Anatomija i fiziologija čovjeka, Patologija, Pedijatrija, Neuropsihijatrija), 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine,

8. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (stručno – teorijska nastava: Fizikalna terapija, Njega i rehabilitiranje, Kineziologija, Urgentna medicina), 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

9. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (stručno – teorijska nastava: Interne bolesti, Neurologija, Manuelna masaža), 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

10. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (stručno – teorijska nastava: Farmakologija), 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

11. Nastavnik/nastavnica medicinske grupe predmeta (Praktična nastava: Njega bolesnika), 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine,

12. Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja/demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2019. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planovima i programima za srednje tehničke i srodne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs,

b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) Izvod iz matične knjige rođenih,

d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),

e) I druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i Uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko – invalidsko osiguranje,

b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),

e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezni su pored Rješenja/uvjerenja kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i Uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol Škole ili slati putem pošte na adresu: JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, Ulica Patriotske lige 67a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Za Javni konkurs”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, i krajnji rok za prijavu je 22.08.2018. godine.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se, na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 13.08.2018. godine.