Poništenje dijela javnog konkursa i objava Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Podlugovi" Podlugovi

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17 i 30/19) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17) i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Podlugovi“Podlugovi broj: 03-2989-2/19 od 20.12.2019. godine, objavljuje se

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019./2020. godinu

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljenog 05.08.2019. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo, za pozicije:
- 5. Nastavnik/nastavnica matematike 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.
- 7. Nastavnik/nastavnica informatike 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.
- 8. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: br.23/17 i 33/17 i 30/19), člana 3.i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 94. Pravila JU Osnovne škole "Podlugovi" u Podlugovima i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11-34-25286-247-1/19 od 30.12.2019. godine, zaprimljene 09.01.2020. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi o raspisivanju javnog konkursa, broj: 03-69-02/20 od 14.01.2020. godine, raspisuje se:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a)na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.8.2020. godine za:
1. Nastavnika matematike...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
2. Nastavnika informatike...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
3. Nastavnika tehničke kulture...1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;
4. Nastavnika razredne nastave...1 izvršilac, puna nastavna norma;
5. Nastavnika bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti...1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično;
6. Nastavnika islamske vjeronauke...1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično;

b) na određeno vrijeme ,od okončanja konkursne procedure do 30.6.2020. godine za:
7. Asistenta u odjeljenju/grupi...1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FbiH“ broj: 26/16 i 89/18) za
za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17 i 30/19),
Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu,(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18) i normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
Kandidati koji konkurišu na više radnih mjesta slati odvojeno prijave za svaku radnu poziciju,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru radnika,a prije potpisivanja ugovora izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično na protokol škole od 9,00 sati do 12,00 sati ili putem pošte na adresu:
JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, 71387 Podlugovi, u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na javni konkurs, za poziciju broj:…./ne otvarati-otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana od okončanja konkursne procedure.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.01.2020.godine.