Poništenje dijela Javnog konkursa i ponovna objava Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Umihana Čuvidina“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „UMIHANA ČUVIDINA“ SARAJEVO
Ul. Smaila Šikala 1, 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 33/17), te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27750-43-2/18 od 24.1.2019. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 770/19 od 31.01.2019. godine

P O N I Š T A V A S E D I O J A V N O G K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 31.12.2018. godine i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na pozicije 2., 3. i 4:

2. Nastavnik/nastavnica geografije.............................................1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do prestanka važenja ovlaštenja ministra za obavljanje poslova direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnik/nastavnica informatike i tehničke kulture..............1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnik/nastavnica matematike i informatike...................1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine.
U ostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 33/17), člana 3. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17), te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27750-43-2/18 od 24.1.2019. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 771/19 od 31.01.2019. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Nastavnika/nastavnicu informatike..........1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture...............1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično (4 časa Tehnička kultura i 4 časa Osnove tehnike), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu matematike..........1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu tjelesnog i zdravstvenog odgoja............1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine
5. Nastavnika/nastavnicu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti..........1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2019. godine;
6. Nastavnika/nastavnicu geografije...............1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2019. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BIH“, broj: 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
d. izvod iz matične knjige rođenih,
e. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
f. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b. Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca,člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i. Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, Ul. Smaila Šikala 1, 71000 sarajevo, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju /pozicije na koje se konkuriše.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.02.2019.godine, i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja odnosno do 14.02.2019. godine.