Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Zahid Baručija"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA
Budžetska organizacija 21020040; Identifikacijski broj: 4200233680005
Adresa: Omladinska 14. Vogošća, Tel/fax: 033/432-650; 033/430-615;
e-mail: os.zahidbarucija@bih.net.ba

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj: 23/17 i 33/17), člana 90. Pravila JU OŠ »Zahid Baručija« Vogošća i Odluke Školskog odbora djelovodni broj: 04-1074/19 od 23.09.2019. godine, objavljuje se

P O N I Š T E N J E
dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

Poništava se dio teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća objavljenog dana 05.08.2019 godine u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koji se odnosi na radno mjesto:

3. Nastavnik/nastavnica turskog jezika..…………........……...1 (jedan) izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;

Ostali dio teksta Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

Tekst poništenja javnog konkursa je objavljen u denvnom listu "Oslobođenje" 25.9.2019. godine.