Poništenje i ponovna objava Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Isak Samokovlija"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ“ISAK SAMOKOVLIJA“
Ul. fra Anđela Zvizdovića 1.
71 000 Sarajevo
Email: info@osis.edu.ba

Na osnovu odredaba Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 23/17), člana 95. Pravila škole Javne ustanove Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Školski odbor je donio Odluku broj: 20-1/18 od 16.01.2018.godine,kojom se

PONIŠTAVA KONKURS

Poništava se konkurs za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Isak Samokovlija“objavlje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana, 11.01.2018. godine.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I objavljuje

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 35/17.), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-16-2/17 od 29.12.2017.godine ,te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 20-2/18 od 16.01.2018 , raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.....1 izvršilac, puna nastavna norma sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2018.godine

2.Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.....1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2018.

3.Bibliotekar škole........1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2018. godine

Uslovi konkursa

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa ,kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Uz prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, sa adresom stanovanja i brojem telefona, kandidati su obavezni dostaviti:
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopija)
a) svojeručno potpisanu pismenu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima
kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
DODATNA DOKUMENTACIJA (kopija)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za
penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa
tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
( ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a
koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva
člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem
radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Ustanova je dužna kandidate iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika u pisanom obliku obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentaciju koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Konkurs je objavljen dana, 18.01.2018.godine

Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 .01.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni (na adresu iz prijave) o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara škole u toku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: JU OŠ „Isak Samokovlija“ ul. fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo , sa naznakom „Prijava na konkurs, pozicija broj......“