Poništenje Javnog konkursa i objava novog Javnog konkursa za prijem uposlenika u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Na osnovu odredbi člana 133., Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/10) i Odluke Školskog odbora JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo , broj: 368-1/17 od 31.03.2017. godine,
PONIŠTAVA SE JAVNI KONKURS
objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 12.02.2017. godine, a koji se odnosi na radna mjesta pod rednim brojem:
1.Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave-inžinjer hortikulture, bakalaureat/bachelor, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.02.2017.godine do povratka radnice sa bolovanja , a najkasnije do 30.06.2017.godine;
2. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od od 28.02.2017.godine do povratka radnice sa bolovanja , a najkasnije do 30.06.2017.godine;
3. Radnik/radnica na održavanju higijene opreme i objekata, jedan izvršilac, 40 sati sedmično na određeno vrijeme od 28.02.2017.godine do 31.08.2017.godine.
4.Radnik/radnica na održavanju higijene opreme i objekata, jedan izvršilac, 40 sati sedmično na neodređeno vrijeme, (uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca);
5.Radnik/radnica sekretar škole, jedan izvršilac,40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme, (uz obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci).

I objavljuje:
Na osnovu odredbi člana 133., a u vezi sa članom 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/10) i člana 153. Pravila Škole, a u skladu sa Odlukom o izmjeni Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-9606/17, od 09.03.2017. godine i Odluke Školskog odbora broj: 368-1/17 od 31.03.2017. godine, JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo, raspisuje:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave - inžinjer ili bachelor hortikulture, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja , a najkasnije do 30.06.2017.godine;
2. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2017.godine;
3. Radnik/ca na održavanju higijene, opreme i objekata, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine.
4. Radnik/ca na održavanju higijene, opreme i objekata, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine.
5. Sekretar škole, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017.godine.

UVJETI:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'', broj: 26/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
a) Za radno mjesto pod rednim 1. završen odgovarajući fakultet ili završen I (prvi) ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja, uz položen stručni ispit;
b) Za radno mjesto pod rednim 2. završen odgovarajući fakultet ili završen II (drugi) ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja, uz položen stručni ispit;
c) Za radno mjesto broj 3. i 4. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
d) Za radno mjesto 5. VSS (VII stepen), završen pravni fakultet (diplomirani pravnik), odnosno završen I (prvi) ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja. Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti kraću biografiju i kopije sljedećih dokumenata:
- diploma o stečenoj stručnoj spremi
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
d) uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
e) uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca,
l) drugu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uvjeta konkursa.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad ne starije od 6 (šest) mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog konkursa dostaviti obavezno putem pošte na adresu: JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn , sa naznakom „Prijava za javni konkurs“, ulica Vilsonovo šetalište 11 , 71 000 Sarajevo.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev isključivo putem protokola Škole u roku od 15 dana od okončanja konkursne procedure.
Napomena: Konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 5.4.2017. godine.