Poništenje javnog konkursa i objava novog javnog konkursa za prijem uposlenika u OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU Osnovna škola “UMIHANA ČUVIDINA”
Smaila Šikala br.1

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-43 od 11.07.2018.godine, Odluke Školskog odbora broj: 221/18 od 28.06.2018. godine objavljuje se:

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
objavljenog dana 05.08.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

I objavljuje:

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 33/17) , člana 5. Pravilnika JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17) , Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-43 od 11.07.2018.godine i Odluke Školskog odbora broj: 221/18 od 28.06.2018.godine JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, raspisuje se :

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine;
2. Nastavnik/nastavnica biologije
1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. do 31.08.2019.godine
3. Nastavnik/nastavnica katoličkog vjeronauka
1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2018. do 31.08.2019.godine;

4. Sekretar škole
1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na neodređeno vrijeme od 01.09.2018.godine. - za radno mjesto pod rednim brojem 4 – VSS (VII stepen), završen Pravni fakultet (diplomirani pravnik) ili II ciklus Bolonjskog procesa.
USLOVI KONKURSA :

- Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu ,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje .

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

1. Obaveznu dokumentaciju :

a) svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma /svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
e) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

2. Dodatnu dokumentaciju :
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima ,te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca ) ,
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja ,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini ,a koje je izdato u skladu sa Pravilnikomo ocjenjivanju napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/ uvjerenje nadležnog kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca ,člana porodice nestalog i umrlog branioca ,dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja ,člana porodice porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja ,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo,ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci ) ,
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca –branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci ).
i) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. ZUP-a FBiH (2/98,48/99).
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije ,najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci ,kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove,nakon čega direktor zaključuje Ugovor o radu sa izabranim kandidatom .
Kriteriji,procedure,uslovi ,način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području kantona Sarajevo(„Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj : 35/17)

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja, odnosno do 05.09.2018.godine.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom ,a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti poštom na adresu: JU OŠ “Umihana Čuvidina” Sarajevo, ul. Smaila Šikala 1, 71000 Sarajevo ili lično u periodu od 09:00-13:00h sa naznakom “ Za javni konkurs”.