Poništenje javnog konkursa i ponovna objava Javnog konkurs za izbor drektora/direktorice JU Osnovne škole "Umihana Čuvidina"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „UMIHANA ČUVIDINA“ SARAJEVO

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), člana 8. stav (6) Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 02/18) i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, broj:156/18 od 11.05.2018.godine
o b j a v lj u j e s e:
PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE ŠKOLE NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Poništava se javni kunkurs za izbor direktora/direktorice škole na period od četiri godine objavljen dana 20.02.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
„Umihana Čuvidina“ SARAJEVO
Smaila Šikala 1, 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), člana 8. stav (6) Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 02/18) i Odluke Školskog odbora broj: 157/18 od 11.05.2018.godine , Školski odbor JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora/direktorice škole
na period od četiri godine

I UVJETI KONKURSA

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat za direktora škole je dužan da ispunjava i slijedeće uvjete:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga – psihologa škole u koju konkuriše,
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d) da ima najmanje zvanje mentora.
e) da nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),
g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
h) da nema privatni finansijski ineteres u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
m) da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kraćom biografijom, kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
7. Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
8. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:
a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
b) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),
c) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
d) da nema privatni finansijski ineteres u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
e) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
f) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
g) da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja školi nakon imenovanja direktora škole.

Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata ili da kandidat dostavi.

III KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

IV VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine.

V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavještava sve kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs.

VI DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Svojeručno potpisanu pisanu prijavu i traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu škole ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole - ne otvaraj (Otvara komisija)“, na adresu:
JU Osnovna škola „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, ul. Smaila Šikala 1, 71000 Sarajevo

Procedura izbora i imenovanja direktora škole će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 02/18).

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" 19.5.2018. godine