Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL,
KOŽU I DIZAJN SARAJEVO
Ul. Medrese broj 5

Na osnovu člana 133. Stav 3 i 5 Zakona o srednjem obrazovanju a u vezi sa Članom 138.stav 2 („Službene novine Kantona Sarajevo „ broj: 23/10), te člana 161.i 166. Pravila Javne ustanove Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, postupajući u skladu sa Zahtjevom za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br 11/04-34-1500-1/17 od 05.4.2017.god Školski odbor na sjednici održanoj 19.4.2017 godine, d o n i o je:

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direkora JU Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo , objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i u dnevnim novinama „ Oslobođenju“ dana 23.10.2015. godine.