Poništenje javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta u OŠ "Podlugovi"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIJAŠ
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „PODLUGOVI“
Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 212
Tel/fax: 033/ 401 017, 401 359

Na osnovu člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 91. Pravila JU OŠ “Podlugovi ” Podlugovi i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Podlugovi“ broj:03-441/17 od 04.05.2017.godine, o b j a v lj u j e s e:

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
Poništava se javni kunkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:
- Domar – ložač – dnevni čuvar ... 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2017.godine
Objavljen objavljen dana 22.03.2017. godine u dnevnom listu Oslobođenje i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.