Centralizuju se javne nabavke za usluge osiguranja objekata i opreme škola u Kantonu Sarajevo

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je danas Sporazum sa direktorima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo o provođenju postupka zajedničke nabavke za usluge osiguranja školskih objekata i opreme.

Kako je istakao ministar Kazazović, centralizacijom javnih nabavki za ovu vrstu usluga ukinut će se plaćanja pojedinačnih komisija za te procese u školama, osigurati uštede i transparentniji postupak ali i spriječiti bilo kakve koruptivne radnje.

Najavio je da ovo ministarstvo planira u potpunosti centralizirati procese za zajedničke predmete nabavki, a koji se zasebno provode u više od 100 kantonalnih obrazovnih ustanova. Zato je i formirano posebno odjeljenje za javne nabavke u okviru ovog ministarstva.

Kako je ovim sporazumom predviđeno, provođenje postupka javne nabavke vršit će jedna komisija koju će imenovati resorni ministar. Njen zadatak će biti da pripremi tendersku dokumentaciju, provede proceduru nabavke putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, pregleda i ocijeni sve pristigle ponude te da Ministarstvu dostavi izvještaj o provedenom postupku kao i prijedlog za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Ministarstvo će donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pripremiti i dostaviti pojedinačne ugovore za svaku školu, te izvršiti plaćanje odabranom ponuđaču  u skladu sa dostavljenim pojedinačnim računima.

Škole će imenovati osobu zaduženu za komunikaciju sa Komisijom, dostaviti joj iskazane potrebe, potrebne informacije i dokumente, te nakon provedene procedure i isteka roka za žalbu potpisati ugovor sa odabranim dobavljačem, precizirano je Sporazumom.