Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: Saopštenje za javnost u vezi sa Nacrtom kodeksa ponašanja i oblačenja na UNSA

Uvažavajući interes javnosti u vezi sa Nacrtom kodeksa ponašanja i oblačenja na Univerzitetu u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo daje sljedeće Saopštenje za javnost:

Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), propisana je obaveza visokoškolske ustanove da donese Etički kodeks i Kodeks ponašanja i oblačenja na visokoškolskoj ustanovi.

Istovremeno, Zakon o visokom obrazovanju utvrđuje da je donošenje pomenutih akata u isključivoj nadležnosti senata visokoškolskih ustanova ne propisujući koje tijelo visokoškolske ustanove je nadležno za podnošenje inicijative ili utvrđivanje prijedloga istih.

Shodno navedenom, proizilazi da donošenje Etičkog kodeksa, odnosno Kodeksa ponašanja i oblačenja na visokoškolskoj ustanovi, kako u smislu provođenja postupka tako i u smislu  definiranja sadržaja pomenutih akata, predstavlja pitanje koje je u isključivoj nadležnosti visokoškolske ustanove.

Nadležne obrazovne vlasti Kantona Sarajevo nisu sudjelovale u pripremi i izradi Nacrta kodeksa ponašanja i oblačenja na Univerzitetu u Sarajevu niti će na bilo koji način uticati na definiranje njegovog sadržaja.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo očekuje da će usvajanje pomenutih akata, kako u proceduralnom tako i u suštinskom smislu, pratiti uvažavanje univerzalnih vrijednosti i principa akademskog rada i djelovanja.

Puno poštivanje prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima, predstavlja obavezu svih institucija koje svojim internim aktima, odnosno autonomno, normiraju pojedina pitanja iz svog djelokruga.

 

                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                                                Prof. dr. Elvir Kazazović s.r.