Na inicijativu zastupnice Bešlija pokrenuta izrada Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u KS

Prvi sastanak Tima za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo, kojeg je imenovala Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. 5. 2019. godine, održan je danas. Ovaj tim je sastavljen od predstavnica/ka kantonalnih ministarstava i nevladinih organizacija, kao i Gender centra FBiH, a na čelu tima je zastupnica Vildana Bešlija, na čiju inicijativu je i pokrenuta procedura izrade ovog dokumenta.

Zadaci Tima su da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2022. godine definiše prioritete i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo, te izradi Gender akcionog operativnog i finansijskog plana za Kanton Sarajevo.

„Donošenje ovog dokumenta predstavlja, kao prvo, ispunjenje obaveze kojih imamo na osnovu domaćih dokumenata i međunarodnih obaveza preuzetih ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i krajnji cilj da politike koje sprovodimo rezultiraju potpunom ravnopravnošću spolova. To ćemo postići stvaranjem preduslova za primjenu rodno odgovornog budžetiranja, koje je ustvari instrument koji treba primjenjivati prilikom kreiranja programa mjera i budžeta, jer na kraju budžet reflektira prioritete i opredijeljenost Vlade, uključujući i opredijeljenost na polju ravnopravnosti spolova“, izjavila je zastupnica Bešlija.