Odgovori Vlade Kantona na zahtjeve roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom Kantona Sarajevo

Grupa roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom Kantona Sarajevo su u ponedjeljak uputili Vladi Kantona Sarajevo listu zahtjeva s obzirom na, kako se navodi u njihovom dopisu, izuzetno loše stanje u raznim oblastima.

U dopisu je navedeno da su otkazali proteste u posljednji čas u nadi da je Vlada Kantona Sarajevo spremna realizovati i riješiti njihove probleme, odnosno zahtjeve.

Vlada Kantona Sarajevo već radi na unapređenju dobrog dijela problema s kojima se susreću ova djeca tako da odgovore na zahtjeve koje dostavljamo u nastavku smatramo prvim korakom u kontinuiranom dijalogu. Nadamo se zajedničkom radu Vlade i roditelja na rješavanju ključnih izazova s kojima se djeca suočavaju, poručeno je iz Vlade KS. 

„Vlada je započela detaljno razmatranje svih problematičnih tačaka navedenih u zahtjevima roditelja. Ovom prilikom upućujemo poziv na delegiranje predstavnika koji su u mogućnosti da učestvuju u kontinuiranom dijalogu sa Vladom. Vjerujemo da će zajedničkim radom stručnih lica iz službi Vlade KS i roditelja biti pronađena adekvatna i održiva rješenja koja idu u pravcu zadovoljavanja stvarnih potreba djece i roditelja. 

Nadalje, početkom septembra 2019. godine planirano je održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu obrazovanja, odnosno reforme obrazovanja, u sklopu čega će se obraditi i tema inkluzija obrazovanja. Roditelji i struka će svakako imati mogućnost da daju svoj doprinos za samu sjednicu.

Što se tiče specifičnih aktivnosti koje je Vlada KS već poduzela u cilju unapređenja uslova života djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom ovom prilikom ističemo slijedeće:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo radi na formiranju Registra osoba sa invaliditetom gdje poseban značaj imaju osobe sa teškoćama u razvoju. Registar će biti osnova za uspostavljanje efikasnog sistema zaštite osoba sa invaliditetom i osnova za obračun troškova zaštite.

Na osnovu podataka iz Registra, Ministarstvo će uspostaviti mrežu dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju. Dnevni centri mogu biti uspostavljeni od strane javnih, privatnih ili nevladinih organizacija ukoliko zadovoljavaju definisane standarde. Biti će finansirani definisanom cijenom po korisniku, a korisnici će moći birati centar po vlastitom nahođenju.

Registar će biti izrađen u toku 2019. godine, a dnevni centri uspostavljeni na ovaj način će početi sa radom 2020. godine.

Kao dodatna pomoć uvest će se poseban dodatak za majke porodilje sa visokim stepenom oštećenja organizma.

Vlada Kantona Sarajevo će naredne sedmice uputiti inicijativu Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, tako da pravo može ostvariti svaki roditelj koji se brine o djetetu 24 sata dnevno.

Vlada Kantona Sarajevo će također uputiti inicijativu Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH za izmjenu zakona o radu Federacije BiH, te Prijedlog zakona o socijalnom poduzetništvu. Vlada Kantona Sarajevo će tražiti od svih javnih ustanova da omoguće prednost osobama sa invaliditetom.

Usluge savjetovališta osobama sa invaliditetom će se realizovati kroz udruženja koja se finansiraju (redovnim tranšama) iz Budžeta Kantona Sarajevo. 

Projekcija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je da postoje asistenti u razredu kao podrška, a da personalne asistente imaju oni sa određenim stepenom invaliditeta. Svi asistenti će biti educirani od strane Pedagoškog fakulteta. Broj asistenata će biti određen po zahtjevima škole kada se očekuje da će ovo biti dostupno.

Svi edukatori koji rade sa djecom podliježu pregledu jednom godišnje.

Donesen je pravilnik za inkluziju koji propisuje obrazovne norme i standarde. Pedagoškim standardima je propisan broj sati rada sa djecom. Vlada Kantona Sarajevo poziva sve roditelje koji imaju drugačija iskustva da se obrate resornom ministarstvu koji će poduzeti potrebne mjere korekcije.

Ministarstvo zdravstva KS je u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo pokrenulo aktivnosti na realizaciji programa subspecijalizacije za neuropedijatre, svjesni deficita ovog kadra pri zdravstvenim ustanovama koje pružaju ovakav vid zdravstvene zaštite.

Fondom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjedit će se sredstva za liječenje djece sa teškim bolestima i rijetkim oboljenjima van Kantona Sarajevo, u sklopu čega će biti omogućeni i pregledi i liječenje kod neuropedijatara, nakon razmatranja slučajeva dostavljenih od strane zdravstvenih ustanova stručnoj komisiji. Cilj je i dugoročno rješavanje ovog problema i to zanavljanjem kadra neuropedijatara kroz odobravanje dodatnih programa subspecijalizacija. 

Ministrica zdravstva KS uputila je zahtjev Domovima zdravlja za formiranje mobilnih medicinskih timova. 

Ministarstvo zdravstva je iniciralo aktivnosti na zapošljavanju 20 logopeda u Domovima zdravlja kako bi bili dostupni u svim organizacionim jedinicama i bili dostupni korisnicima širom lokalnih zajednica Kantona Sarajevo”, navedeno je u odgovoru koji je Vlada KS uputila roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom.