Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, međunarodne organizacije Save the Children i dvije model-škole u Kantonu Sarajevo

U okviru realizacije projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ - Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH), jučer je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, međunarodne organizacije Save the Children i dvije model-škole u Kantonu Sarajevo. Memorandum su potpisali ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, predstavnica organizacije Save the Children Tatjana Slijepčević i direktor Osme osnovne škole Vahid Ćustović.

U septembru 2016. godine organizacija Save the Children je započela s realizacijom pomenutog projekta, a kojeg podržava Agencija za međunarodni razvoj SAD-a (USAID) s ciljem da učenici u BiH ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju te postanu nosioci ekonomskog razvoja u BiH.

U Kantonu Sarajevo, uz podršku USAID-a, organizacija Save the Children podržava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u svakoj od dvije model-škole, u ovom slučaju Osmoj osnovnoj školi „Amer Ćenanović“ i Trećoj gimnaziji formira po jedna STEM učionica, odnosno laboratorija koja će se opremiti modernom opremom za izvođenje STEM-a, a koji predstavlja akronim od engleskih naziva za prirodne nauke, tehnologiju, inžinjerstvo i matematiku.

U ovim učionicama edukovat će se nastavnici vezanih STEM predmeta iz pomenutih model-škola koji će STEM metodologiju integrisati u postojeći nastavni proces, vannastavne aktivnosti i STEM projekte na nivou škola uz podršku edukovanih STEM-mentora, čime će djeca imati priliku da uče o STEM-u i primjeni STEM-a, te budu pripremani za tržište rada 21. vijeka kao i za osnaživanje ekonomije Bosne i Hercegovine u budućnosti.

Cilj projekta je obezbijediti implementaciju STEM-a u ukupno 12 osnovnih i srednjih model škola u četiri model područja - Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Distrikt Brčko, Republika Srpska, kako bi se dao doprinos poboljšanju kvaliteta obrazovanja i bolje pripreme učenika za dalje etape školovanja i zahtjeve tržišta rada.