Saopštenje za javnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS: Odluke o realizaciji ekskurzija bit će donesene u najboljem interesu učenika srednjih škola

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo upućen je veliki broj zahtjeva sredstava informisanja, koji se odnose na očitovanje ovog ministarstva, u smislu poduzimanja radnji i mjera u cilju odgode maturskih ili školskih putovanja u Kraljevinu Španiju, zbog nedavnih terorističkih napada u ovoj zemlji.

U vezi sa navedenim, sve zainteresirane obavještavamo sljedeće:

Ekskurzije kao oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama regulisane su Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/ korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/10, 04/11 i 04/16). Pravilnik je dostupan na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (www.mon.ks.gov.ba).

Pomenutim aktom je definisano da se izvan granica Bosne i Hercegovine mogu realizirati ekskurzije samo za učenike srednjih škola i to:

- za učenike koji pohađaju srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ekskurzija se realizira na kraju trećeg razreda nastavne godine, a izuzetno i uz saglasnost Ministarstva u prvoj polovini septembra ili na kraju tekuće školske godine.

- za učenike koji pohađaju srednju školu u trogodišnjem trajanju ekskurzije se realiziraju u prvoj polovini septembra tekuće školske godine ili na kraju nastavne godine.

Za osam srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je donijelo odluku o davanju saglasnosti za organiziranje i realiziranje ekskurzije u prvoj polovini septembra 2017. godine, a odlukom o davanju saglasnosti je posebno naloženo, da pripreme za organiziranje ekskurzije, proceduru organiziranja i odlazak učenika na ekskurziju realiziraju uz strogo poštivanje odredbi Pravilnika.

Od pomenutih osam ustanova koje su planirale ekskurziju u prvoj polovini septembra, u dvije srednje škole je odabrana destinacija Kraljevina Španija. U kontaktima sa pomenutim ustanovama, saznali smo da se, iz pomenutih razloga, razmatraju različite mogućnosti realizacije ekskurzija od odgađanja iste do promjene destinacije o čemu će se odlučivati u narednom periodu.

Obzirom na ranije izdatu preporuku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te informacije o postupanju odgojno-obrazovnih ustanova u promijenjenim okolnostima, koje pokazuju senzibilitet prema bezbjednosti učenika kao neprikosnovenom prioritetu, smatramo da će i konačne odluke o realizaciji ekskurzija učenika srednjih škola biti donesene u najboljem interesu učesnika ekskurzija.