Usvojeni novi standardi i normativi za osnovno obrazovanje: Jačaju se angažmani psihologa i socijalnih radnika u školama

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 133. sjednici usvojila nove standarde i normative za osnovno obrazovanje, te je odlučila da ojača stručni tim u školama angažmanom psihologa i socijalnih radnika. U tom smislu će od sljedeće godine biti zaposleni stručni saradnici ovisno o broju učenika u školama.

“Drugi značajan iskorak odnosi se na minimalan, optimalan i maksimalan broj učenika u odjeljenjima. Do sada je to bilo 18, 25, 32, a opredjeljenje Vlade KS je da minimum smanji na 16, optimum na 22, a maksimum na 28 učenika u odjeljenju”, kazao je ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović.

Osim toga, po njegovim riječima, značajno je i to da usvojeni standardi i normativi tretiraju ulogu i razrednog starješine. Smanjuje se normativ časova razrednog starješine za jedan sat i na taj način se stimuliše uloga razrednika u osnovnim školama KS.

Ministar Kazazović je na konferenciji za medije potctrao je i to da je Vlada KS također donijela odluku da će nastavnici imati i mogućnost da jedan čas sedmične nastave organizuju kao terensku nastavu i da praktična nastava bude zastupljena u osnovnom obrazovanja.

Zadnja izmjena normativa osnovnog obrazovanja je bila 2004. godine.