Dopuna javnog oglasa za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Broj: 11-05-36775-3/19
Sarajevo, 8.1.2020. godine

Na osnovu čl. 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 30/19), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje:

DOPUNU JAVNOG KONKURSA
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Vrši se dopuna Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, objavljenog u dnevnim novinama: Oslobođenje“ dana 30.12.2019. godine i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine dana 8.1.2020. godine, u tački I:
I
Pored navedene upražnjene pozicije predstavnika Ministarstva dodaje se i glasi:

Red. br. Naziv škole Upražnjene pozicije u školskom odboru
13 JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO Predstavnik radnika škole 1 član

II
Za JU Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave dopune Javnog konkursa za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine

III
U ostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje

JU Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo dostavila je dopis u kojem je navela da je predstavnik radnika škole podnio ostavku na mjesto člana Školskog odbora JU Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo. Na osnovu naprijed navedenog izvršena je dopuna teksta konkursa kako bi se što prije popunilo upražnjno mjesto.

M I N I S T R I C A

Mr. Zineta Bogunić,s.r.

PrilogVeličina
PDF icon Dopuna74.04 KB