Drugi poziv za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po javnim pozivima - programi nauke 2018. godine

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje:

- naučnih radova u 2018. godini,

- troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2018. godini,

će se vršiti u peridu od 20.09. do 26.09.2018. godine, u terminu od 09:00 do 11:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje:

- izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini,

- organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2018. godini,

će se vršiti u peridu od 20.09. do 26.09.2018. godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Izuzetno, u slučaju spriječenosti rukovodioca ustanove/lica ovlaštenog za zastupanje da pristupi potpisivanju ugovora u navedenim terminima, ugovor o sufinansiranju radi potpisa može preuzeti i osoba koju odredi rukovodilac/lice ovlašteno za zastupanje.

Kontakt osoba: Adisa Hota 033/562-186