Informacija - Eksterna matura za srednje škole - pilot projekat

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u prethodnom periodu najavilo pokretanje aktivnosti na uvođenju eksterne mature za učenike nakon završene srednje škole.
S tim u vezi, namjera Ministarstva je da za učenike koji u tekućoj školskoj 2015/2016. godini pohađaju četvrti razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, u aprilu 2016. godine, organizirati pilot projekat – polaganje eksterne mature.
Naglašavamo da će se pilot projekat odnositi isključivo za učenike koji pohađaju srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
Rezultati na eksternoj maturi, postignuti kroz pilot projekat ni u kojem smislu i formi neće uticati na ocjene iz predmeta iz kojih se polaže matura, kao ni prilikom upisa na visokoškolske ustanove, te je potrebno o ovome odmah i na adekvatan način informirati učenike, njihove roditelje, kao i nastavnike u školi.
Dakle, želimo kroz pilot projekat uvidjeti nedostatke, poteškoće, ali i prednosti polaganja eksterne mature.
Ovim putem dostavljamo vodiče za tri sljedeća nastavna predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura:
a. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
b. Matematika
c. prvi strani jezik.
Vodiči za svaki nastavni predmet su koncipirani na sljedeći način, odnosno sadrže sljedeće dijelove:
1. uvodni dio - opći ciljevi ispita
2. oblasti i teme sa ishodima koje su obuhvaćene eksternom maturom
3. tipovi zadataka sa primjerima
4. primjer urađenog testa
5. struktura testa
6. literatura.

Svaki vodič se sastoji iz dva vodiča – vodič A i B.
Vodič A - za nastavne predmete Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika su predviđeni za učenike koji pohađaju gimnazije.
Vodič B - za nastavne predmete Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika se odnosi na učenike koji pohađaju sve ostale srednje škole za stručno obrazovanje i obuku u četverogodišnjem trajanju.
Sastavni dio vodiča B za predmet Matematika, predstavlja dodatak za vodič B, koji se odnosi na učenike koji izučavaju predmet Matematika samo u prvom razredu škole - učenici koji pohađaju smjerove – kuhar, konobar i poslastičar u Srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi i učenici koji pohađaju Srednju školu primijenjenih umjetnosti.
S obzirom da u svim srednjim školama na području Kantona Sarajevo, imamo grupu od maksimalno 10 učenika koji kao prvi strani jezik izučavaju Njemački jezik, materijali za pripremu ovih učenika će biti dostavljeni naknadno samo srednjim školma koje pohađaju učenici koji kao prvi strani jezik izučavaju Njemački jezik.

Još jednom naglašavamo da vodiči predstavljaju materijal za adekvatnu pripremu za provođenje pilot projekta -polaganje esksterne mature, te ni na koji način neće uticati na zaključnu ocjenu učenika.
Ministarstvo će blagovremeno informirati škole u vezi sa terminom organiziranja pilot projekta – eksterna matura za učenike srednje škole.