Intenziviranje saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa visokoškolskim ustanovama

U prostorijama Kantona Sarajevo održan je sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Generalnim sekretarom Univerziteta u Sarajevu te sekretarima fakulteta/akademija i naučnoistraživačkih instituta Univerziteta u Sarajevu. Održani sastanak predstavlja oblik saradnje nadležnog ministarstva koji će u budućnosti biti praktikovan, shodno zahtjevima sekretara organizacionih jedinica, a sve s ciljem uspješnijeg provođenja procesa normativne integracije Univerziteta u Sarajevu. Na sastanku je zaključeno da postoji objektivna i naglašena potreba za ovakvim oblikom saradnje, posebno u svjetlu činjenice da sekretari organizacionih jedinica odnosno zaposlenici zaduženi za obavljanje pravnih poslova na fakultetima/akademijama i naučnoistraživačkim institutima Univerziteta u Sarajevu, imaju izuzetno važnu ulogu, ali i odgovornost za usklađenost procesa i akata sa zakonskom regulativom u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

Ovaj oblik saradnje trebao bi doprinijeti efikasnijem provođenju procesa u okviru Univerziteta u Sarajevu, ujednačavanju pravnih rješenja u praksi, preveniranju inspekcijskih i sudskih postupaka te jačanju povjerenja javnosti u institucije visokog obrazovanja.

Na kraju, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su iskazali stav da ovakvim sastancima trebaju prisustvovati i sekretari visokoškolskih ustanova kao ustanova (tzv. privatne visokoškolske ustanove) koje su registrovane za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.