Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (DualSci) - projekat u okviru programa Erasmus+

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji i jačem povezivanju sa evropskim partnerima u oblasti uspješnog pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima.

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini - DualSci naziv je trogodišnjeg projekta u okviru Erasmus + KA2 programa, a u kojem učestvuje i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao projekt partner.

Glavni cilj projekta je poboljšati kompetencije studenata u BiH, kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (DUALSCI model) i zakonskog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja kako bi se podržale različite potrebe i interesi studenata, visokoškolskih ustanova i kompanija. Model će se primijeniti, kao pilot projekat, na četiri univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Realizacija projekata, u okviru programa Erasmus+, omogućava povećanje mobilnosti studenata i učenika.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina krenula sa ubrzanim aktivnostima na putu evropskih integracija, potrebno je da obrazovne ustanove koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ojačaju ljudske potencijale u kontekstu osposobljenosti za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi se što kvalitetnije iskoristili mogućnosti EU fondova.