Javni konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih- Program osnovnog obrazovanja odraslih, od I do V razreda u školskoj 2019/2020 godini - JU OŠ "Džemaludin Čaušević"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ SARAJEVO
Tel. 033/713-820

Na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15), Odluke Školskog odbora JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 3-01/20 od 03.01.2020. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
za upis polaznika za obrazovanje odraslih- Program osnovnog obrazovanja odraslih, od I do V razreda u školskoj 2019/2020 godini

Raspisuje se javni konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih - Program osnovnog obrazovanja odraslih, od I do V razreda u školskoj 2019/2020 godini za lica starija od 15 godina, koja nisu završila osnovno obrazovanje.

1. OPĆI I POSEBNI USLOVI koje polaznik mora ispunjavati:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 15 godina,
c) da nema završeno osnovno obrazovanje.

2. BROJ KANDIDATA koji se mogu upisati
- Nije ograničen.

3. ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE
- 24.01.2020.god.

4. BROJ I NAZIV AKTA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA OBRAZOVANJA
- Rješenje o ispunjavanju uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja odraslih-Program osnovnog obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-26801-3/17 od 28.11.2017.god.

5. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA OBRAZOVANJA I FORME NASTAVE
- Program osnovnog obrazovanja odraslih će se realizovati kroz: redovnu nastavu, konsultativno-instruktivnu nastavu, dopisno-konsultativnu nastavu, praktični rad i druge primjerene načine.

6. TRAJANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA I UVJETI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE
- Realizacija Programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za I (prvi), II (drugi), III (treći), IV (četvrti), V (peti) razred po tri mjeseca, za VI (šesti), VII (sedmi), VIII (osmi) i IX (deveti) razred po šest mjeseci.
- Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.
- Za polaznike koji nisu u mogućnosti svakodnevno prisustvovati redovnoj nastavi, organizira se konsultativno-instruktivna nastava, koja u Programu obrazovanja može biti zastupljena sa najviše 30% od ukupno predviđenog trajanja nastave.

7. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA
- Svjedodžba o završenom razredu osnovne škole,
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi.

8. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU
- Visina školarine po polazniku utvrđena je na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/04-14-20580-2/19 od 11.07.2019.god.
- Troškovi za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih koji imaju stalno mjesto prebivališta u Kantonu Sarajevo osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo, jedinica lokalne samouprave, zavoda/službi za zapošljavanje, poslodavaca, pojedinaca i drugih izvora.

9. SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA UPIS
a) Prijava za upis koja se preuzima u školi i na WEB stranici škole,
b) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
c) Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
d) Uvjerenje o prebivalištu, CIPS (original ili ovjerena kopija),
e) Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija).

Za sve ostalo što nije navedeno u konkursu primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15) i ostali podzakonski akti koji regulišu oblast obrazovanja odraslih.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ - sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih, Prvomajska 24, 71000 SARAJEVO.