Javni konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020. godini - JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2, Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: ssskskola@gmail.com

Na osnovu člana 76. a u vezi sa članom 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) i Odluke Školskog odbora broj: 06-6063 od 05.07.2019.godine, JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020. godini

Član 1.
Upis vanrednih učenika u JU Srednju školu za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, za školsku 2019/2020. godinu vršit će se za slijedeća zanimanja III i IV stepena i zvanja majstora:

1) SAOBRAĆAJNA TEHNIČKA ŠKOLA za zanimanja
a. IV stepen
 Tehničar PTT saobraćaja
Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:
1. Poštanske tehnolgije,
2. Komunikacione tehnologije

 Tehničar drumskog saobraćaja
Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:
1. Opće
2.Unutrašnji transport

2) SAOBRAĆAJNA STRUČNA ŠKOLA za zanimanja
b. III stepen V stepen

1.Vozač motornih vozila 1.Vozač teških motornih vozila
2.Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina 2.Vozač autobusa u međ. prometu
3.Vozač specijalnih vozila
4.Rukovalac pret. i građ. mašina specijalista

3) ELEKTROTEHNIČKA STRUČNA ŠKOLA
c. III stepen V stepen
1.Autoelektričar 1.Autoelektričar- Majstor

4) MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA
d. III stepen V stepen
1. Automehaničar 1.Automehaničar- Majstor
2. Autolimar 2. Autolimar- Majstor

5) HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA STRUČNA ŠKOLA
e. III stepen V stepen
1. Autolakirer 1. Autolakirer- Majstor

Konkurs i prijem vanrednih učenika/učenica za školsku 2019./2019.godinu, vršit će se u mjesecu septembru, počevši od 01.09.2019.godine i traje do 30.septembra 2019.godine.
Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih završnih i maturskih ispita će se vršiti najkasnije trideset (30) dana prije početka svakog ispitnog roka (januarsko-februarski, junski i augustovsko-septembarski) i po potrebi jedan vanredni ispitni rok