Javni poziv roditeljima/starateljima djece obaveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo za prijavu i upis djece u vrtiće ju“djeca sarajeva“sarajevo i osnovne škole KS u kojima se realizira obavezni program za šk. 2018./2019. godinu

Na osnovu člana 16. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/07), a shodno članu 17. i 31. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 26/08 i 21/09), člana 13. Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU “Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Plana upisa djece za školsku 2018/2019 godinu br:01-01-37/18 od 31.05.2018.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog poziva br: 01-01-39/18 od 31.05.2018.godine Javna ustanova“Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
RODITELJIMA/STARATELJIMA DJECE OBAVEZNIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U VRTIĆE JU“DJECA SARAJEVA“SARAJEVO I OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO U KOJIMA SE REALIZIRA OBAVEZNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

I
Obaveznici predškolskog odgoja i obrazovanja, shodno važećim propisima, su sva djeca koja 01. septembra 2018. godine imaju navršenih pet (5) godina života.

II
Prijava za pohađanje obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta može se preuzeti na lokacijama predviđenim za prijavljivanje djece, preciziranim tačkom VI ovog javnog poziva, kao i na web stranici JU“Djeca Sarajeva“Sarajevo www.djecasarajeva.edu.ba.