Javni poziv za podršku učešća mladih naučnika i istraživača na međunarodnim kongresima/naučnim skupovima, izdavanju naučnih časopisa/knjiga i objavljivanju radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 90.000,00 KM (devedesethiljada konvertibilnih maraka) za sufinansiranje mobilnosti naučnika i istraživača.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za podršku za objavljivanju radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka“
“ (Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Tekst konkursa i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu :