Javni poziv za redovan prijem djece u cjeloviti razvojni program u školskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 13.Pravilnika o prijemu djece u vrtiće JU “Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Plana upisa djece u školskoj 2018/2019 godini broj: 01-01-37/18 od 31.05.2018.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog poziva br: 01-01-39/18 od 31.05.2018 godine, Javna ustanova“Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REDOVAN PRIJEM DJECE U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM U
ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

I
Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se redovan prijem djece ranog i predškolskog uzrasta u vrtiće
JU “Djeca Sarajeva“ Sarajevo za školsku 2018/2019 godinu vršiti u periodu 01.06.-18.06.2018 godine.
Polaznici vrtića mogu biti djeca uzrasne dobi od šest mjeseci do polaska u školu.

II
Prijava za pohađanje Cjelovitog razvojnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja može se preuzeti na lokacijama predviđenim za prijavljivanje djece, preciziranih tačkom VII ovog javnog poziva ili na web stranici JU “Djeca Sarajeva“Sarajevo www.djecasarajeva.edu.ba.