Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini

Broj:11/05-14-20703-1/18
Sarajevo, 01.06.2018. godine

Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata
od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini

Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje po ovom javnom pozivu imaju pravna lica registrovana za obavljanje naučnoistraživačke/umjetničkoistraživačke djelatnosti na bilo kojem nivou vlasti u BiH i koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo.

Pravna lica koja apliciraju na ovaj javni poziv moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

1. PRAVNO LICE
- Da pravno lice raspolaže naučnoistraživačkim/umjetničkoistraživačkim/istraživačkorazvojnim kadrom, infrastrukturom i osnovnom opremom koja omogućava realizaciju planiranoga projekta i postizanje postavljenih projektnih ciljeva;
- Da pravno lice ima obezbijeđeno najmanje 20% novčanih sredstava potrebnih za realizaciju projekta shodno finanisjkom planu.

2. NAUČNO/UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKI/ISTRAŽIVAČKORAZVOJNI TIM
Naučnoistraživački/umjetničkoistraživački/istraživačkorazvojni tim mora sačinjavati minimalno:
- voditelja projekta,
- jednan saradnik i
- jednan istraživač do 35 godina starosti koji nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koji je angažovan kod pravnog lica koje kandiduje projekat.

3. VODITELJ PROJEKTA
- Da je voditelj projekta državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo;
- Da je voditelj projekta naučni radnik sa stepenom doktora nauka iz oblasti u koju spada projekat i da ima najmanje tri objavljena rada u posljednjih pet godina u naučnim žurnalima ili zbornicima radova koji su indeksirani u relevantnim međunarodnim bazama podataka;
- Da voditelj projekta iz oblasti umjetnosti ima najmanje stepen magistra umjetnosti i najmanje tri projekta iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) od izuzetnog društvenog značaja koji su realizirani u posljednjih 5 godina;
- U svojstvu voditelja projekta ne može biti angažovan penzionisani naučni radnik;
- Lica koja u svojstvu voditelja projekta nisu uspješno završila projekat i/ili opravdala dodijeljena sredstva od strane ministarstava Kantona Sarajevo, Federacije BiH i BiH po prethodno objavljenim javnim pozivima u 2017. godini, a bili su u obavezi to učiniti, ne mogu biti voditelji projekta koji se predlaže za sufinansiranje po ovom javnom pozivu.

Odobrena sredstva se mogu koristiti za:
- Finansiranje rada voditelja projekta, istraživača, saradnika, konsultanata i vanjskih saradnika u maksimalnom iznosu do 40% odobrenih sredstava;
- Materijalne troškove (koji ne uključuju nabavku osnovne opreme za realizaciju naučno/umjetničkoistraživačkog ili istraživačkorazvojnog projekta, nepredviđene troškove, troškove PDV-a),
- Usluge neophodne za realizaciju projekta prema finansijskom planu (koji ne uključuje matičnu instituciju kao troškovni element);
- Izuzetno, u okviru odobrenog iznosa, sredstva u maksimalnom iznosu 15% mogu se utrošiti za nabavku dodatne specifične opreme u cilju kompletiranja postojeće opreme koja će biti korištena za realizaciju projekta.

Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava te izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu uz uvažavanje:
- naučnog i društvenog značaja projekta;
- kompetencija, kvalifikacija i dosadašnjeg iskustva voditelja projekta i članova tima;
- kvaliteta projektnog prijedloga;
- kvaliteta postojeće infrastrukture potrebne za realizaciju projekta;
- adekvatnosti finansijskog plana projekta;
- razvijanje institucionalne i vaninstitucionalne saradnje i partnerstva kroz realizaciju projekta;
- zastupljenosti spolova;
te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu.
Pravnim licima koja ostvare pravo na dodjelu sredstava za sufinansiranje po ovom javnom pozivu isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom i utvrđenim iznosom za svako pravno lice.
Obaveze pravnih lica koja ostvare pravo na sufinansiranje po ovom javnom pozivu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Pravno lice koje aplicira na ovaj javni poziv obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) Obrazac NIP118 Projektni prijedlog (potpisan od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren pečatom pravnog lica);
b) Obrazac NIP218 Administrativni podaci (potpisan od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren pečatom pravnog lica);
c) Obrazac NIP318 Izjava (potpisan od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren pečatom pravnog lica);
d) Rješenje o registraciji (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
e) Rješenje o poreznoj registraciji – ID broj (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
f) Ugovor o otvorenom bankovnom računu (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
g) Za voditelja projekta:
- uvjerenje o državljanstvu (fotokopija ovjerena ne starija od šest mjeseci, od strane nadležne općinske službe),
- CIPS potvrda o mjestu prebivališta (fotokopija ovjerena ne starija od šest mjeseci, od strane nadležne općinske službe),
- diploma o stečenom zvanju doktora nauka (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe),
- dokaz da voditelj projekta ima najmanje tri objavljena rada u posljednjih pet godina u naučnim žurnalima ili zbornicima radova koji su indeksirani u relevantnim međunarodnim bazama podataka (što se dokazuje izjavom rukovodioca pravnog lica koje predlaže projekat ovjerenom od strane nadležne općinske službe) odnosno da voditelj projekta iz oblasti umjetnosti ima najmanje stepen magistra umjetnosti (diploma) i najmanje tri projekta iz oblasti umjetnosti (izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmovi) od izuzetnog društvenog značaja koji su realizirani u posljednjih 5 godina (što se dokazuje izjavom rukovodioca pravnog lica koje predlaže projekat ovjerenom od strane nadležne općinske službe),
- izjava voditelja projekta da su za projekat/projekte po javnim pozivima za 2017. godinu ministarstva Kantona Sarajevo, Federacije BiH i BiH opravdana dodijeljena sredstva (ovjerena od strane nadležne općinske službe). Ukoliko voditelj projekta nije u svojstvu voditelja projekta realizirao projekat/projekte u 2017. godini i/ili takav projekat nije (su)finansiran od ministarstva Kantona Sarajevo, Federacije BiH i BiH potrebno je da dostavi izjavu kojom potvrđuje da u svojstvu voditelja projekta nije bio angažovan na realizaciji projekata (ovjerenu od strane nadležne općinske službe).
h) Za saradnika i istraživača:
- uvjerenje o državljanstvu (fotokopija ne starija od šest mjeseci, ovjerena od strane nadležne općinske službe),
- izjava istraživača da u trenutku podnošenja prijave nema stepen doktora nauka i da je angažovan na projektu kod pravnog lica koje kandiduje projekat (ovjerena od strane nadležne općinske službe);
i) Biografije svih članova tima;
j) Spisak postojeće infrastrukture/opreme kojom pravno lice raspolaže i koja je u funkciji realizacije projekta (potpisan od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren pečatom pravnog lica).

Podnosioci prijava obrasce mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović