Javni poziv za sufinansiranje izdavanja i/ili prevođenja knjiga u 2018. godini

Broj: 11/05-14-20703-4/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine

Javni poziv za sufinansiranje izdavanja i/ili prevođenja knjiga u 2018. godini

Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje imaju autori knjiga koji ispunjavaju opće i posebne uslove ovog javnog poziva.

Opći i posebni uslovi:
- da je autor državljanin Bosne i Hercegovine;
- da autor ima prebivalište na području Kantona Sarajevo najmanje tri prethodne godine od dana objave javnog poziva;
- da knjiga predstavlja univerzitetsko izdanje visokoškolske ustanove akreditovane na području Kantona Sarajevo;
- da je knjiga objavljena u 2018. godini ili je prihvaćena za objavu u 2018. godini odnosno da je knjiga objavljena u 2017. godini u periodu nakon objave javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini i da kandidat nije ostvario pravo na sufinansiranje izdavanja knjige koja predstavlja univerzitetsko izdanje po javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini.
- da je prevedena knjiga od posebnog značaja za određenu nauku odnosno naučnu disciplinu i njen razvoj na jedan od svjetskih jezika, a što dokazuje pisanim mišljenjem potpisanim od strane tri stručnjanka koji posjeduju akademsko zvanje redovnog profesora odnosno naučnog savjetnika, objavljena u 2018. godini ili je prihvaćena za objavu u 2018. godini odnosno da je prevedena knjiga objavljena u 2017. godini u periodu nakon objave javnog poziva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2017. godini.
Ministarstvo će sufinansirati knjigu bez obzira na broj autora knjige. Ukoliko knjiga ima više autora, isti mogu aplicirati zajednički ili jedan autor u ime ostalih autora. Jedan autor može ostvariti pravo na sufinansiranje za najviše dvije knjige.

Kandidati koji apliciraju na ovaj javni poziv obavezni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
Za izdavanje knjiga:
a) Prijavni obrazac (Obrazac 418IK);
b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe, ne starija od šest mjeseci);
c) Uvjerenje o kretanju (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Podaci o knjizi: puni naziv, imena recenzenata, ISSN;
e) Odluka senata visokoškolske ustanove sa područja Kantona Sarajevo kojom se dokazuje da je knjiga univerzitetsko izdanje (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
f) Knjiga u PDF-u;
g) Najmanje tri ponude za štampanje knjige koja će biti štampana u 2018. godini ili fiskalni račun za već objavljenu knjigu;
h) Fiskalni račun za objavljenu knjigu u 2017. godini (za autore koji nisu ostvarili pravo na sufinansiranje izdavanja knjiga po javnom pozivu Ministarstva za 2017. godinu);
i) Izjava/saglasnost ovjerena kod nadležne općinske službe da autor može aplicirati na ovaj javni poziv u ime ostalih autora knjige (ukoliko knjiga ima više autora).
Za prevođenje knjiga:
a) Prijavni obrazac (Obrazac 418PK);
b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe, ne starija od šest mjeseci);
c) Uvjerenje o kretanju (original ili fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Podaci o knjizi: puni naziv, imena recenzenata, ISSN;
e) Knjiga u PDF-u;
f) pisano mišljenje potpisano od strane tri stručnjanka koji posjeduju akademsko zvanje redovnog profesora odnosno naučnog savjetnika da je prevedena knjiga od posebnog značaja za određenu nauku odnosno naučnu disciplinu i njen razvoj na jedan od svjetskih jezika (original);
g) Najmanje tri ponude za štampanje prevedene knjige ili fiskalni račun za već prevedenu knjigu u 2018. godini;
h) Fiskalni račun za objavljenu prevedenu knjigu u 2017. godini (za autore koji nisu ostvarili pravo na sufinansiranje izdavanja knjiga po javnom pozivu Ministarstva za 2017. godinu);
i) Izjava/saglasnost ovjerena kod nadležne općinske službe da autor može aplicirati na ovaj javni poziv u ime ostalih autora knjige (ukoliko knjiga ima više autora).
Prijavne obrasce (Obrazac 418IK i Obrazac 418PK) kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.
Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu.
Kandidatima koji ostvare pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog kandidata.
Obaveze autora koji ostvare pravo na sufinansiranje preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za za sufinansiranje izdavanja i/ili prevođenja knjiga u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.
Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon 4._jp_knjige.doc117.5 KB
Microsoft Office document icon 4.1_obrazac_418ik.doc141 KB
Microsoft Office document icon 4.2_obrazac_418pk.doc141.5 KB