Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini

Broj: 11/05-14-20703-2/18
Sarajevo, 05.06.2018. godine

Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini

Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje imaju pravna lica koja izdaje naučne časopise koje ispunjavaju opće i posebne uslove ovog javnog poziva.

Opći i posebni uslovi:
- Da pravno lice koje izdaje časopis ima sjedište na području Kantona Sarajevo;
- Da je časopis na spisku neke od referentnih međunarodnih baza podataka za naučne časopise;
- Da je glavni urednik naučnog časopisa državljanin Bosne i Hercegovine;
- Da časopis ima redovna izdanja.

Pravna lica koja apliciraju na ovaj javni poziv obavezna su priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Prijavni obrazac (Obrazac 218NC);
b) Rješenje o registraciji pravnog lica (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
c) Rješenje o poreznoj registraciji – ID broj (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Dokaz da je časopis na spisku neke od referentnih međunarodnih baza podataka za naučne časopise;
e) Izjava glavnog urednika o redovnosti izdanja naučnog časopisa (ovjerena kod nadležne opićnske službe);
f) Naučni časopis u PDF-u;
g) Račun za štampanje posljednjeg objavljenog broja naučnog časopisa.

Prijavni obrazac (Obrazac 218NC) može se preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.
Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu.

Pravnim licima koji izdaju naučne časopise koji ostvare pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom i utvrđenim iznosom za svako pravno lice koje izdaje naučni časopis.
Obaveze pravnih lica koja izdaju naučne časopise koja ostvare pravo na sufinansiranje preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon 2._jp_casopisi.doc108.5 KB
Microsoft Office document icon 2.1_obrazac_218nc.doc138 KB